Harmonic Major for Ukulele
  • Scale typ : Harmonic Major
  • Formula in degree of C Harmonic Major scale : 1-2-3-4-5-b6-7
  • Interval Formula : W W h W h (W+h) h
  • Example C Harmonic Major scale : C D E F G G# B